Pin it
kosova ulica

avtor Marjan Zupanc

 

lokacija Novo mesto projekt 1998 izvedba 2003Osnoven konstrukcijski element interpolacije sta požarna armiranobetonska zidova, ki nosita tri ab plošče. V tlorisu povzema koncept stare hiše s pritličnim prehodom na dvorišče, kar je značilnost meščanskih hiš v strnjeni zazidavi. Os je komunikacija, določa vhod, prostori pa se prosto nizajo ob njej. Na širši strani osi so glavni prostori, na ožji pa pomožni in vertikalna komunikacija.

Pomemben je prerez hiše, kjer je z dvoslojnim pročeljem nakazana delitev na sodoben stavbni volumen, ki je odmaknjen od ulične linije in na lupino, ki se prilagaja ulici in zaščitenemu mestnemu ambientu. Fasada in streha tvorita en arhitekturni in konstrukcijski sklop. Streho nosijo leseni lepljeni nosilci, ki so vpeti v armirano betonske stene in so preko špirovcev povezani s konstrukcijo čelne fasade.

1
2
3
4
5
6
7
Air d.o.o.
© 2021 Air d.o.o., vse pravice pridržane.
Air d.o.o., Tržaška 12, 1000 Ljubljana, info@air-arhitekti.si